/view/layout/skiptomaincontent
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider
Fylkesvåpen for Trøndelag

Trøndelag fylke

Innbyggertall

468 700 personer

Areal

42 202 km2

På denne siden har vi samlet data og informasjon som er ment som et utgangspunkt for å vurdere hvordan fylket er berørt av klimarisiko. Bla nedover for å se hvordan klimagassutslipp, klimaendringer, investeringer og næringssammensetning kan påvirke risikobildet for Trøndelag.

Sammenlign fylke

Klimarisiko i Trøndelag

Klimagassutslipp per innbygger:
6,2 tonn CO2-ekv.
Største utslippskilde:
Industri, olje og gass
Prosjekter med grønn finansiering i KBN:
0 prosjekter
Klimagassutslipp unngått og redusert fra prosjektene:
N/A
Viktige næringer i fylket som kan være klimarisiko-utsatte:
6,9%
Varehandel
Tiltak for å redusere biltrafikk kan påvirke plasseringen av kjøpesentre. Overgang til sirkulærøkonomi og økt resirkulering kan påvirke handelsatferd.
2,5%
Landtransport og rørtransport
Økning i ekstremvær kan medføre økning i slitasje, skadeomfang på transportinfrastruktur og trafikkavbrudd. Bompenger, veiprising og nullutslippssoner kan påvirke lønnsomheten.
2,5%
Næringsmiddelindustri
Klimarisiko i andre land kan påvirke tilgangen til importerte råvarer. Konsumentene kan i økt grad være opptatt av matvarers karbonavtrykk.

Trykk på en overskrift for å vise data og informasjon

Klimagassutslipp i fylket

2 896 183 tonn CO2-ekv.

Endring siste år

Synkende -1,4 %

Utslipp per innbygger

6,2 tonn CO2-ekv.

Havnivåstigning og stormflo i Trøndelag

For kystsamfunn kan havnivåstigning være en kilde til klimarisiko. Oversikten viser omfanget av bygninger, veier og areal i fylket som kan komme til å være oversvømt i 2090, og som er sårbare ved stormflo henholdsvis i dag og i 2090. Havnivåstigning i 2090 er beregnet ut ifra øvre sannsynlige grense for utslippsscenario RCP 8.5, som er "verst tenkelig"-scenariet til FNs klimapanel. Det er dette scenarioet som brukes av Kartverket og som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler i sin veileder for planlegging i kystsonen.

Havnivåstigning i 2090

Laveste havnivåstigning i fylket

48 cm

Høyeste havnivåstigning i fylket

63 cm

Oversvømte områder ved beregnet middels høyvann i 2090

Bygninger

4 838 stk

Veier

21,8 km

Areal

47,7 km2

Stormflo i dag og i 2090

Oversvømte områder ved 200-års stormflo nå

Bygninger

10 815 stk

Veier

108,2 km

Areal

111,8 km2

Oversvømte områder ved 200-års stormflo i 2090

Bygninger

13 722 stk

Veier

213,3 km

Areal

144,5 km2

Tallene er aggregerte tall for kystkommuner i Trøndelag.

Grønne prosjekter i kommuner i Trøndelag

Oversikten viser prosjekter som er finansiert med grønne lån i KBN. Fra nedtrekksmenyen kan du velge om listen skal vise fylkeskommunens egne prosjekter eller prosjekter i regi av kommuner i Trøndelag.

Antall grønne prosjekter:
0
Totalt utestående grønne lån:
0 mrd. kr.
Klimagassutslipp unngått og redusert fra prosjektene årlig:
N/A

KBN tilbyr grønne lån med rabattert rente til prosjekter i kommunal sektor med tydelige miljø- og klimaambisjoner. Disse lånene er finansiert med grønne obligasjoner.

Kontakt oss

Klimarisiko i næringer som er viktige for Trøndelag

I oversikten har vi listet opp de næringene som sysselsetter flest i fylket og som vi mener kan bli berørt av klimarisiko. Spørsmålene i tabellen er ment som et utgangspunkt for dialog med det lokale næringslivet. Vi har forsøkt å indikere alvorlighetsgraden på et overordnet nivå, men anbefaler at man gjør en egen vurdering av alvorlighetsgrad ut ifra den lokale konteksten.

Utvalget er basert på SSBs statistikk over sysselsetting etter bosted (tabell 08536). Du kan lære mer om hvordan vi har plukket ut næringene i metodenotatet.